Chi tiết hoạt động của bé WIS ngày #24/03/2017

Trường :WIS

Lớp :

Tên Học sinh :WIS

Ngày sinh :27/09/2011

Ngày cập nhật :24/03/2017

Hoạt động của bé :Literacy: Dr. Seuss One Fish, Two Fish; Numeracy: Dr. Seuss One Fish, Two Fish

Sức khoẻ của bé :In good health.

Nhận xét giáo viên:He is still adjusting to everything in class. Reviewing/recalling past lessons will be of help.

Xem thời gian khác

Click vào Tên Bé để xem chi tiết