Áp dụng PP giáo dục STEAM trong khám phá trải nghiệm

  • Giáo dục STEAM là mô hình giáo dục kết hợp nhiều lĩnh vực với nhau và giữa chúng có sự liên kết, bổ trợ cho nhau
  • Tập trung cho trẻ hướng đến các hoạt động trải nghiệm mang tính thực tiễn hơn là chú trọng vào lý thuyết. Trẻ được khám và và vận hành sử dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Chính vì vậy giáo dục STEAM có khả năng xoá bỏ rào cản giữa lý thuyết và thực tế.
  • Giáo viên đóng vai trò là người hướng dẫn trẻ để trẻ tự do khám phá và phát huy năng lực của bản thân. Đồng thời trong quá trình làm việc nhóm sẽ hình thành tính tự lập, kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề gặp phải.
  • Giáo dục STEAM tập trung vào việc dạy trẻ hiểu về cơ chế hoạt động của sự vật hiện tượng để có thể ứng dụng vào trong cuộc sống.

 

Trả lời